Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
  • Szukasz po tagu: git
  • Ilość rekordów w bazie: 6

przyspiesznie gita loklanie

git gc 
git pune

Wyszukiwanie bazwy brancha po patternie

git branch --all --list *18895*

najcześceij zmianiane pliki php w gicie

git rev-list --objects --all | awk '$2 ~ /\.php/' | awk '{print $2}' | sort -k2 | uniq -c | sort -rn | head -n 20

branch w gicie w consoli

Dodać:

# Show git branch name
force_color_prompt=yes
color_prompt=yes
parse_git_branch() {
        git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/(\1)/'
}
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[01;31m\]$(parse_git_branch)\[\033[00m\]\$ '
else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w$(parse_git_branch)\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

w pliku:

nano .bashrc

repozytoria

https://github.com/hgraca/explicit-architecture-php/tree/master/src

Git przydatne komendy

reset plikow
git clean -fd

git checkout -b nazwa_brancha :::tworzenie nowego brancha i odrazu przelaczenie sie na niego
git checkout nazwa_brancha :::przelaczeie sie na branch o danej nazwie
git push -u origin nazwa_brancha :::aktualizacja danego brancha w zdalnym repozytorium

Usunięcie folderu z cached

git rm --cached -r public/css
Reset pojedyńczego pliku do stanu z początku commita
git checkout HEAD -- src/DM/DashboardBundle/Controller/DashboardController.php

Reset do md5 commita jednego pliku

git checkout md5commita -- patchdopliku
Nadpisanie commita
git commit --amend
git push --force
Git patche
git diff --patch > mypatch.patch // to generate the patch
git apply mypatch.patch // to apply the patch
Usunięcie brancha
git branch -d nazwa_brancha //usuniecie lokalnego brancha
git push -d origin nazwa_brancha //usuniecie brancha z repo
Cherry pick
git cherry-pick numer_commita
git cherry-pick commit-first^..commit-last
git cherry-pick fdafe120a394be52491201b39a71395ef19c9977
Stash
git stash save "my_stash"
git stash list
git stash drop n
git stash apply n
Clone
git clone -b nazwa_brancha --single-branch https://adress.www
Init
git init .
git remote add origin git@github.com:user/repo.git
git fetch origin
git checkout master

Gry sa problemy z mergem do mastera 2024

git clean  -d  -fx .