Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: linux
 • Ilość rekordów w bazie: 32

tworznie aliasów w konsoli linuxa

W pliku

nano .bashrc

dodać np:

alias baza_dev='make database-switch app=admin_ENP0026 db=default'
alias baza_loc='make database-switch app=admin_ENP0026 db=loc'
alias baza_pre='make database-switch app=admin_ENP0026 db=master'
alias baza_prod='make database-switch app=admin_ENP0026 db=prod'
alias baza_test='make database-switch app=admin_ENP0026 db=test'
alias kesz='dbash bin/local-cache-and-logs-clear;dredis flushall;adafir restart'
alias gp='git pull'
alias gps='git push'
alias gp='git pull'
alias gps='git push'
alias mu='make up'
alias ms='make setup'
alias czysc="git clean -fd"

pakowanie z hasłem linux

zip -rP tajne_haslo123 mojedane.zip pkol_uru.patch

wylaczenie linuxa po 30 minutach

shutdown -h 30

Nagrywnie ekranu w linuxie

Ustawienie limut na 300s domyslnie jest 30 ustawinie na 0 leci az nie skonczy sie miejsce na dysku :)

gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length 300
Ctrl + Alt + Shift + R

linux docker przydatne

//START dockera po uruchomieniu linuxa!!!
sudo docker-compose up
haso !!! : rootPASS
docker-compose up --build // build and recreate !!!

//kasowanie compose
sudo docker-compose down
sudo docker system prune -a
sudo docker container ls
sudo docker image ls

composer/php 

sudo docker run --rm --interactive --tty --volume $PWD:/app composer install --ignore-platform-reqs

!!!! dcomposer alias 05.02.2022!!!
echo "alias dcomposer='docker run --rm --interactive --tty --volume $PWD:/app composer'"
echo echo "alias dphp='docker run --rm --interactive --tty --volume $PWD:/app php'"
alias dphp='docker run --rm --interactive --tty --volume $PWD:/app php'

 1. Wejdz do phpa:
  docker exec -it 52b92833eedc /bin/bash
  jak nie ma to lista: sudo docker container ls
 2. Potem wykonuj co chcesz ...

//=================================================================

global require friendsofphp/php-cs-fixer

docker exec -it 05f1bbbeab0e sudo mysql -u root -p rootPASS auctions < auctions.sql
auctions < /home/oem/Downloads/auctions.sql
home/oem/Downloads/auctions.sql
auctions auctions > xxxaaaaa.sql
sudo mysql -u root -p m4856_cypherlarva < m4856_cypherlarva.sql
sudo docker exec -it 05f1bbbeab0e mysql -u root -p auctions < auctions.sql
mysql -uroot -prootPASS auctions < auctions.sql
docker exec -i mysql-container mysql -uroot -prootPASS auctions < auctions.sql

auctions

http://samochodygt.ct8.pl/api/kategoria/64477.
pomocfrankowiczom.biuraprawne.comhttp://localhost/

//debug koniguracji
sudo docker inspect mysql

//php fixer
tools/php-cs-fixer/vendor/bin/php-cs-fixer fix srctools/php-cs-fixer/vendor/bin/php-cs-fixer fix src --fixers=unused_use


branch w gicie w consoli

Dodać:

# Show git branch name
force_color_prompt=yes
color_prompt=yes
parse_git_branch() {
    git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/(\1)/'
}
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[01;31m\]$(parse_git_branch)\[\033[00m\]\$ '
else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w$(parse_git_branch)\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

w pliku:

nano .bashrc

inforormacje o ramie w linuxie

sudo dmidecode --type 17

wyczyszczenie ustawien sterowników nvidia hdmi błąd

cd /etc/X11
sudo rm xorg.conf
sudo cp xorg.conf.nvidia-xconfig-original xorg.conf
reboot

ubicie procesu linux

//lista procesow 
ps aux

ubicie procesu gdzie PID = 4946
kill -9 4946

mount dysku

mount -o ro,noload /dev/vg/lv /mnt

ustawienie wersji phpna linuxie

sudo update-alternatives --config php

update-alternatives --set php /usr/bin/php7.4

 

//aktywacja wersji
sudo a2enmod php8.0

dezaktywacja
//sudo a2dismod php8.0

restart karty sieciowej linux

sudo rfkill unblock all

npm zmiana limitu obserwowanych plików

echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p

sprawdzenie wersji wkhtmltopdf na linuxie

 
dbash
​
potem wkhtmltopdf -V

dodanie dockera do wyjątków

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
docker image ls

instalacja dockera

sudo apt install docker.io

vistual host na linuxie

1) skopiowanie domyslango pliku

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/laravel_czat.conf

2) W pliku dodać

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@myapp.com
  ServerName czat.com
  DocumentRoot /var/www/html/laravel_vue_chat/public/

  <Directory /var/www/html/laravel_vue_chat/public/>
    Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
    <FilesMatch \.php$>
      # Change this "proxy:unix:/path/to/fpm.socket"
      # if using a Unix socket
      #SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000"
    </FilesMatch>
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/myapp.com-error.log

  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
  # alert, emerg.
  LogLevel warn
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/myapp.com-access.log combined
</VirtualHost>

3) W pliku :

etc/hosts

dodać czat.com

127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	mord-Inspiron-7520


# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

127.0.0.1 czat.com

4)Odpalić komendy

sudo a2ensite laravel_czat
sudo systemctl reload apache2

 


aktualne taktowanie rdzeni

watch "grep 'cpu MHz' /proc/cpuinfo"


Reinstalacja mysql na linuxie

sudo apt-get remove --purge mysql*
sudo apt-get purge mysql* 
sudo apt-get autoremove 
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get remove dbconfig-mysql
sudo apt-get dist-upgrade

//instalcja mysql sudo apt-get install mysql-server
//instalacja mariadb sudo apt-get install mariadb-server

Zapis dubagera symfony do pliku

 php bin/console debug:container > c:/as.txt

Temperatura na linuxie

watch -n 2 sensors

Edycja pliku na linuxie

sudo gedit helloWorld.txt

OR

sudo nano helloWorld.txt

Obciążenie w linuxie

Monitor obciążenia:

htop lub top

w consoli.


Instalacja starszej wersji chroma na linuxie

Po pobraniu pakietu np (google-chrome-stable_71.0.3578.98-1_amd64.deb) z innego zródła. Aby go zainstalować trzeba użyć takiej komendy:

sudo dpkg -i google-chrome-stable_71.0.3578.98-1_amd64.deb

dpkg -i - pozwala na instalację obcych pakietów.


Usawienie hasła dla usera w mysql

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('root');

Ct8 zmiana wersji php

ln -sf /usr/local/bin/php73 ~/bin/php

Kasowanie wszystkiego w folderze

rm -rf app/cache/prod/twig/*

Restart apache na linuxie

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Restart mysql na linuxie

sudo /etc/init.d/mysql restart

Wylaczenie ekranu dotykowego

xinput

Wlacznie htaccess

W pliku /etc/apache2/apache2.conf

Zamienic :

<Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

i na koncu :
sudo a2enmod rewrite 
sudo service apache2 restart
 


Monitor temperatury na linuxie

sudo sensors-detect