Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: soap
 • Ilość rekordów w bazie: 1

soap php xml przykład

<?php

namespace DM\ApiBundle\Utils\ExternalApi\SmsTideSoftware;

use DM\ApiBundle\Utils\ExternalApi\ExternalApi;
use Symfony\Component\DependencyInjection\Container;
use SimpleXMLElement;
use DM\DashboardBundle\Utils\RandomCodeGenerator;

class SmsTideSoftwareApiAdapter extends ExternalApi {

  /**
   * max number of attempts
   */
  CONST MAX_NUMBER_OF_ATTEMPTS = 30;

  /**
   * delay check staus in seconds
   */
  CONST DELAY_CHECK_STATUS_IN_SECONDS = 1;

  /**
   * @var Container 
   */
  private $container;

  /**
   * @param Container $container
   */
  public function __construct(Container $container) {
    $this->normalizeInfo = '';
    $this->container = $container;
    $this->autorization();

    parent::__construct();
  }

  /**
   * autorization
   */
  private function autorization(): void {
    $host = $this->container->hasParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_host') ? $this->container->getParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_host') : '';
    $login = $this->container->hasParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_login') ? $this->container->getParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_login') : '';
    $pass = $this->container->hasParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_pass') ? $this->container->getParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_pass') : '';
    $key = $this->container->hasParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_key') ? $this->container->getParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_key') : '';
    $affiliateId = $this->container->hasParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_affiliate_id') ? $this->container->getParameter('api_smsTideSoftwareConfronter_affiliate_id') : '';

    $this->setConnectionParameters($host, $login, $pass, $key, $affiliateId);
  }

  /**
   * call method 
   * 
   * @param type $method
   * @param type $parameters
   * @return array
   * 
   * @throws \Exception
   */
  public function call($method, $parameters = []): array {
    
  }

  /**
   * set normalize info
   * 
   * @param array $resposne
   * 
   * @return void
   */
  public function setNormalizeInfo($resposne): void {
    $arrayResult = json_decode(json_encode((array) $resposne), TRUE);

    if (isset($arrayResult['success'])) {
      $this->normalizeInfo .= $arrayResult['success'];
    }

    if (isset($arrayResult['error'])) {
      $this->normalizeInfo .= $arrayResult['error'];
    }
  }

  /**
   * set normalize status
   * 
   * @param type $resposne
   * 
   * @return void
   */
  public function setNormalizeStatus($resposne): void {
    $arrayResult = json_decode(json_encode((array) $resposne), TRUE);

    if (isset($arrayResult['success']) || isset($arrayResult['TideEnvelopeHeader']['TideCustomersID'])) {
      $this->normalizeStatus = self::STATUS_SUCCESS;
    }

    if (isset($arrayResult['error'])) {
      $this->normalizeStatus = self::STATUS_ERROR;
    }
  }

  /**
   * get sms report by external id or sms id 
   * 
   * @param int|null $externalID
   * @param int|null $smsId
   * 
   * @return array
   */
  public function getSmsReportByExternalIdOrSmsId(?int $externalID = null, ?int $smsId = null): array {
    $host = 'https://tideplatformgate.com/tidexmlreceiver/TideGate.asmx?WSDL';

    $content = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <TideEnvelope:Envelope xmlns:Tide="http://www.tideplatformgate.com/TideProtocol.xsd" xmlns:TideEnvelope="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <TideEnvelope:Header>
        <Tide:CustomersID value="' . $this->login . '" />
        <Tide:UsersID value="' . $this->key . '" />
        <Tide:Password value="' . $this->pass . '" />
        <Tide:Generate Date="2019-11-26" Time="15:40:55.160" />
        <Tide:Receipt Date="2019-11-26" Time="15:40:55.160" />
      </TideEnvelope:Header>
      <TideEnvelope:Body>
        <Tide:Process id="1" actualnode="1">
          <Tide:Node id="1" NodesID="23">
            <Tide:Datagroup id="1" />
            <Tide:Parameters>
              <Tide:Parameter id="1" name="SMSStatusesDataGroup" value="1" />
            </Tide:Parameters>
          </Tide:Node>
        </Tide:Process>
        <Tide:Data>
          <Tide:Group id="1">
            <Tide:Items>';
    if ($externalID) {
      $content .= '<Tide:Item id="1" name="ExternalID">' . $externalID . '</Tide:Item>';
    }

    if ($smsId) {
      $content .= '<Tide:Item id="1" name="SMSID">' . $smsId . '</Tide:Item>';
    }

    $content .= '</Tide:Items>
          </Tide:Group>
        </Tide:Data>
      </TideEnvelope:Body>
    </TideEnvelope:Envelope>';

    try {
      $resultXml = $this->callSoap($host, $content);
      $body = $resultXml->xpath('//TideEnvelopeEnvelope/TideEnvelopeBody/TideData/TideGroup/TideItems/TideItem/TideAttributes/TideAttribute');
      $arrayResult = json_decode(json_encode((array) $body), TRUE);

      return $arrayResult;
    } catch (\Exception $ex) {
      $this->normalizeStatus = self::STATUS_ERROR;
      $this->normalizeInfo .= 'error: ' . $ex->getMessage() . ' line: ' . $ex->getLine();
      return [];
    }
  }

  /**
   * sendSms
   * 
   * @param string $phoneNumber
   * @param string $senderName
   * @param string $content
   * 
   * @return void
   */
  public function sendSms(string $phoneNumber, string $senderName, string $content): void {
    $host = $this->affiliateId; //first free parametr from abstract !!! - because we have two hosts for this provider
    $randomNumber = time() . RandomCodeGenerator::generate(5);
    $content = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
      <TideEnvelope:Envelope xmlns:Tide="http://www.tideplatformgate.com/TideProtocol.xsd" xmlns:TideEnvelope="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <TideEnvelope:Header>
        <Tide:CustomersID value="' . $this->login . '" />
        <Tide:UsersID value="' . $this->key . '" />
        <Tide:Password value="' . $this->pass . '" />
      </TideEnvelope:Header>
      <TideEnvelope:Body>
        <Tide:Process id="1" actualnode="1">
          <Tide:Node id="1" NodesID="23">
            <Tide:Datagroup id="1" />
            <Tide:Parameters>
              <Tide:Parameter id="1" name="PhoneNumberAttributeClassID" value="1" />
              <Tide:Parameter id="2" name="AuthorizationAttributeClassID" value="2" />
              <Tide:Parameter id="3" name="ExternalIDAttributeClassID" value="3" />
              <Tide:Parameter id="4" name="SuspensionAttributeClassID" value="4" />
              <Tide:Parameter id="5" name="BrandingAttributeClassID" value="5" />
              <Tide:Parameter id="6" name="PriorityAttributeClassID" value="6" />
              <Tide:Parameter id="7" name="FlashAttributeClassID" value="7" />
              <Tide:Parameter id="8" name="WAPAttributeClassID" value="8" />
              <Tide:Parameter id="9" name="VoiceAttributeClassID" value="9" />
              <Tide:Parameter id="10" name="TTSVoicesIDAttributeClassID" value="10" />
              <Tide:Parameter id="11" name="SendDateTimeAttributeClassID" value="11" />
            </Tide:Parameters>
          </Tide:Node>
        </Tide:Process>
        <Tide:Data>
          <Tide:Group id="1">
            <Tide:Items>
              <Tide:Item id="1" name="SMSMessage">' . $content . '</Tide:Item>
              <Tide:Item id="2" name="SMSAttributes">
                <Tide:Attributes save="1">
                  <Tide:Attribute ExternalID="1" value="' . $phoneNumber . '" />
                  <Tide:Attribute ExternalID="2" value="0" />
                  <Tide:Attribute ExternalID="3" value="' . $randomNumber . '" />
                  <Tide:Attribute ExternalID="5" value="' . $senderName . '"/>
                  <Tide:Attribute ExternalID="6" value="0" />
                  <Tide:Attribute ExternalID="7" value="0" />
                  <Tide:Attribute ExternalID="8" value="0" />
                  <Tide:Attribute ExternalID="9" value="0" />
                </Tide:Attributes>
              </Tide:Item>
            </Tide:Items>
          </Tide:Group>
        </Tide:Data>
      </TideEnvelope:Body>
    </TideEnvelope:Envelope>';

    $this->callSoap($host, $content);

    if ($this->normalizeStatus === self::STATUS_SUCCESS) {
      for ($i = 0; $i < self::MAX_NUMBER_OF_ATTEMPTS; $i++) {
        $smsData = $this->getSmsReportByExternalIdOrSmsId($randomNumber);
        if ($this->checkSmsStatus($smsData)) {
          $this->normalizeStatus = self::STATUS_SUCCESS;
          return;
        }

        sleep(self::DELAY_CHECK_STATUS_IN_SECONDS);
      }
    }

    $this->normalizeStatus = self::STATUS_ERROR;
    $this->normalizeInfo .= ' message could be not send';
  }

  /**
   * get report by year month and day
   * 
   * @param int $year
   * @param int $month
   * @param int|null $day
   * 
   * @return SimpleXMLElement
   */
  public function getReportByYearMonthAndDay(int $year, int $month, ?int $day = null): SimpleXMLElement {
    $content = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <TideEnvelope:Envelope xmlns:Tide="http://www.tideplatformgate.com/TideProtocol.xsd" xmlns:TideEnvelope="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <TideEnvelope:Header>
        <Tide:CustomersID value="' . $this->login . '" />
        <Tide:UsersID value="' . $this->key . '" />
        <Tide:Password value="' . $this->pass . '" />
        <Tide:Generate Date="2009-11-26" Time="01:40:55.160" />
        <Tide:Receipt Date="2009-11-26" Time="01:40:55.160" />
      </TideEnvelope:Header>
      <TideEnvelope:Body>
        <Tide:Process id="1" actualnode="1">
          <Tide:Node id="1" NodesID="29">
            <Tide:Parameters>
              <Tide:Parameter id="2" name="Year" value="' . $year . '" />
              <Tide:Parameter id="3" name="Month" value="' . $month . '" />';
    if ($day) {
      $content .= '<Tide:Parameter id="4" name="Day" value="' . $day . '" />';
    }

    $content .= '</Tide:Parameters>
          </Tide:Node>
        </Tide:Process>
      </TideEnvelope:Body>
    </TideEnvelope:Envelope>';

    return $this->callSoap($this->host, $content);
  }

  /**
   * check sms send status
   * 
   * @param array $result
   * 
   * @return bool
   */
  public function checkSmsStatus(array $result): bool {
    if (
        (isset($result[4]['@attributes']['name']) && $result[4]['@attributes']['name'] === 'DeliveryStatus') &&
        (isset($result[4]['@attributes']['value']) && $result[4]['@attributes']['value'] === '2')
    ) {
      return true;
    }

    return false;
  }

  /**
   * connect to web service
   * 
   * @param string $host
   * @param string $content - xml
   * 
   * @return SimpleXMLElement
   */
  public function callSoap(string $host, string $content): SimpleXMLElement {
    $optionsConnect = [
      'exceptions' => true,
      'trace' => 1,
      'cache_wsdl' => WSDL_CACHE_NONE,
      'connection_timeout' => 60, // in seconds
      'keep_alive' => false,
    ];

    try {
      $client = new \SoapClient($host, $optionsConnect);
      $contentXml = new SimpleXMLElement($content);
      $params = new \stdClass();
      $params->xml = $contentXml->asXML();
      $result = $client->PostXML($params);
      $response = preg_replace("/(<\/?)(\w+):([^>]*>)/", "$1$2$3", $result->PostXMLResult);
      if ($result->PostXMLResult === 'Authentication error') {
        throw new \Exception('Authentication error');
      }

      if (mb_strpos($result->PostXMLResult, 'OK ', null, 'utf-8') !== FALSE) {
        $response = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <result>
          <success>' . $response . '</success>
        </result>';
      }

      $result = new SimpleXMLElement($response);

      $this->setNormalizeInfo($result);
      $this->setNormalizeStatus($result);

      return $result;
    } catch (\Exception $ex) {
      $result = new SimpleXMLElement('<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <result>
          <error>' . $ex->getMessage() . ' line: ' . $ex->getLine() . '</error>
        </result>');
      $this->setNormalizeInfo($result);
      $this->setNormalizeStatus($result);

      return $result;
    }
  }

}