Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: visual studio code
 • Ilość rekordów w bazie: 3

prettier vue koniguracja

{
  "html.format.wrapLineLength": 0,
  "editor.wordWrapColumn": 205,
  "yaml.format.printWidth": 205,
  "json.schemas": [],
  "vetur.format.defaultFormatterOptions": {
    "js-beautify-html": {
      "wrap_attributes": "force-expand-multiline"
    },
    "prettyhtml": {
      "printWidth": 205,
      "singleQuote": false,
      "wrapAttributes": false,
      "sortAttributes": false,
    },
    "prettier": {
      "semi": false,
      "singleQuote": true,
      "eslintIntegration": true,
      "trailingComma": "none",
      "printWidth": 205
    }
  },
  "prettier.printWidth": 205
}

komendy visual studio code

1) Uruchamianie formatowania kodu:

Visual Studio Code on Windows - Shift + Alt + F
Visual Studio Code on MacOS - Shift + Option + F
Visual Studio Code on Ubuntu - Ctrl + Shift + I

2. Znajdz i

ctrl + shift + h

zmień w folderze 

 

 

visual pluginy instalacja

to wklepić do konsoli:

code --install-extension bmewburn.vscode-intelephense-client
code --install-extension choppedcode.behat-complete
code --install-extension Cronos87.symfony-snippets
code --install-extension donjayamanne.githistory
code --install-extension ecmel.vscode-html-css
code --install-extension emallin.phpunit
code --install-extension felixfbecker.php-debug
code --install-extension felixfbecker.php-intellisense
code --install-extension hbenl.vscode-test-explorer
code --install-extension jbockle.jbockle-format-files
code --install-extension mblode.twig-language-2
code --install-extension MehediDracula.php-namespace-resolver
code --install-extension mikestead.dotenv
code --install-extension ms-vscode-remote.remote-wsl
code --install-extension necinc.elmmet
code --install-extension neilbrayfield.php-docblocker
code --install-extension phproberto.vscode-php-getters-setters
code --install-extension recca0120.vscode-phpunit
code --install-extension redhat.vscode-yaml
code --install-extension TheNouillet.symfony-vscode
code --install-extension usernamehw.errorlens
code --install-extension vincaslt.highlight-matching-tag
code --install-extension vscode-icons-team.vscode-icons
code --install-extension whatwedo.twig

settings.json od andreja :

{
  "python.jediEnabled": false,
  "python.dataScience.sendSelectionToInteractiveWindow": true,
  "python.pythonPath": "C:\\Users\\Andrzej Sokołowski\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python37\\python.exe",
  "window.zoomLevel": -1,
  "[html]": {
    "editor.defaultFormatter": "lonefy.vscode-JS-CSS-HTML-formatter"
  },
  "[javascript]": {
    "editor.defaultFormatter": "lonefy.vscode-JS-CSS-HTML-formatter"
  },
  "editor.largeFileOptimizations": false,
  "phpstan.enabled": true,
  "phpstan.level": "max",
  "phpstan.memoryLimit": "2048M",
  "[php]": {
    "editor.defaultFormatter": "bmewburn.vscode-intelephense-client"
  },
  "phpformatter.composer": true,
  "emmet.triggerExpansionOnTab": true,
  "terminal.integrated.shell.windows": "C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe",
  "[json]": {
    "editor.defaultFormatter": "vscode.json-language-features"
  },
  "php-cs-fixer.executablePath": "${extensionPath}\\php-cs-fixer.phar",
  "php.suggest.basic": false,
  "php.validate.enable": true,
  "php.validate.run": "onType",
  "editor.quickSuggestions": {
    "comments": true
  },
  "phpunit.args": [
    "--configuration",
    "./phpunit.xml.dist"
  ],
  "phpunit.phpunit": "C:\\bin\\phpunit.bat",
  "explorer.confirmDragAndDrop": false,
  "symfony-vscode.phpExecutablePath": "C:\\wamp64\\bin\\php\\php7.3.1\\php.exe",
  "editor.wordSeparators": "`~!@#%^&*()-=+[{]}\\|;:'\",.<>/?",
  "workbench.sideBar.location": "left",
  "editor.minimap.enabled": true,
  "workbench.tree.indent": 16,
  "workbench.tree.renderIndentGuides": "always",
  "workbench.list.openMode": "doubleClick",
  "editor.hover.delay": 200,
  "files.maxMemoryForLargeFilesMB": 6144,
  "files.autoSaveDelay": 1000,
  "files.autoSave": "afterDelay",
  "editor.formatOnSave": false,
  "diffEditor.ignoreTrimWhitespace": false,
  "formatFiles.extensionsToInclude": "php",
}