Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
  • Szukasz po tagu: docker
  • Ilość rekordów w bazie: 9

Czyszczenie nipotrzebnych kontenerów dockera

docker system prune -a

Docker sciaga

Odpalenie composera:

sudo docker run -it --rm -v `pwd`:/app composer install --ignore-platform-reqs

Odpalnie kontenera phpa

docker container list
sudo docker exec -it 111e1a5128d9 bash

instaalcja docker compose mint

link

link2


dodanie dockera do wyjątków

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
docker image ls

usuniecie kontenera po id

docker rmi -f xxxxx

stop all containers

docker stop $(docker ps -a -q)

remove all containers

docker rm $(docker ps -a -q)

remove all images

docker rmi -f $(docker images -a -q)

lista obrazów

sudo docker image ls

uruchomienie lini komend z contenera dockera

docker exec enp_phpfpm_1  php app/admin_alsen/console doctrine:migrations:generate --env=loc

budowanie obrazu z pliku

sudo docker build -t xxxxxx_name_xxxxxx .
 

instalacja dockera

sudo apt install docker.io