Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: laravel
 • Ilość rekordów w bazie: 21

npm zmiana limitu obserwowanych plików

echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p

laravel tablica idków

 Category::select('id')->get()->modelKeys()

Spradzanie ajaxa w blade

@if(Request::ajax())
//code
@endif

Optymalizacja laravela

php artisan cache:clear
php artisan config:clear
php artisan route:clear

php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan optimize

Routing sposob


Naprawa błędu długości pola w laravelu na windowsie

Jeżeli uraczy cię taki błąd podczas migracji w Laravelu:

 [PDOException]
 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

w App/Providers/AppServiceProvider.php dodaj do funkcji boot()

public function boot()
{
 Schema::defaultStringLength(191);
}

i nie zapomnij o:

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
     Schema::defaultStringLength(191);
  }

  /**
   * Register any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }
}

Dodawanie klasy do obróbki zdjęc i udostępnienie publicznie folderu storage

 1. Po pierwsze musimy udostęnić folder storage... robimy to komendą 
  php artisan storage:link​
 2. Pobieramy klase do obróbki zdjęc komendą : 
  composer require intervention/image​
 3. W pliku config/app.php dodajemy to tablicy providers : Intervention\Image\ImageServiceProvider::class i do tablicy aliases: 'Image' => Intervention\Image\Facades\Image::class  
 4. Na końcu :
  php artisan vendor:publish --provider="Intervention\Image\ImageServiceProviderLaravel5"​​

  więcej informacji


System formularzy w laravelu

LINK

Zbiór komend laravel

Zbiór komend

Zapis seedera do bazy

php artisan db:seed --class=RolesTableSeeder

Tworzenie seederów

php artisan make:seeder UsersTableSeeder

Tworzenie tabeli z migracja

php artisan make:migration create_reoles_table --create=roles


Róznice {{ }} {!! !!} w szablonach blade

{{ }} pokazuje encje htmla

{!! !!} nie pokazuje htmla


Przekazanie tablicy do widoku

<?php
public function foo()
{
 $data=['seth saren','petro alex','nov thida','aeu','laravel'];
 return view('hello.world')->with('data',$data);
}

//widok
<ol>
  @foreach ($data as $key=>$d)
  <li>{{$d}}</li>
  @endforeach
</ol>

Dodawanie zmiennej do widoku

<?php
public function index()
{
  return view('hello.world')->with('test','text przeniesiony do zmiennej');
}

Dodanie klasy logowania

Laravel posiada gotową klasę służącą do autoryzacji użytkowników.Jest to bardzo przydatna klasa, która oszczędza dużo czasu ponieważ nie musimy jej pisać sami :). Dodaje ona również standardowy layout szablonów blade w laravelu. Dodajemy ją komenda w consoli:

php artisan make:auth


Tworzenie modelu

Model teź można stworzyć na 2 sposoby:

Czysty model:

php artisan make:model nazwamodelu

Model wraz z migracjami :

php artisan make:model nazwanazwa --migration

Model zostanie stworzony w folderze "App/" a migracja do modelu w pliku "database/migrations/"


Tworzenie kontrolera

Kontroler w laravelu można stworzyć na dwa sposoby (oczywiście wpisujemy to w consoli):

1) php artisan make:controller nazwakontrolera

Tworzenie czystego kontrolera

2 ) php artisan make:controller nazwakontrolera --resource

Tworzenie kontrolera z metodami

Globalna instalacja laravela przy urzyciu comosera i tworzenie czystego projektu

Globalna instalacja laravela przebiega bardzo prosto po instalacji composera wystarczy w consoli CMD wpisać:

composer global require "laravel/installer"

Wchodzimy teraz do miejsca którym jest folder htdocss i console wywołujemy w ten sposób ... najeżdżamy na folder htdocs i z wciśniętym przyciskiem 'shift' przytrzymujemy drugi przycisk od myszki i wybieramy "Otwórz okno polecenia tutaj" ... w consoli wpisujemy:

laravel new nazwa_aplikacji

Trochę to zajmie nim composer przemieli to wszystko a na końcu mamy czysty projekt laravela


Szybki var_dump requesta

<?php
public function save(Request $request)
{
  dd($request);
  //lub
  dump($request);
}

//lub same pola formularza
public function save(Request $request)
{
  dd($request->all());
}

Usuwanie cache i plików cookie

W konsoli projektu:

php artisan view:clear