Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: phpspec
 • Ilość rekordów w bazie: 5

test commanda lub query cqrs

  private function clientLimitTest(
    PaymentLimiterDTO $paymentLimiterDTO,
    PaymentGroupInterface $paymentGroup,
    PaymentInterface $payment,
    AddressInterface $address,
    PaymentLimitDataValueObject $paymentLimitDataValueObject,
    OrderTotalAdapter $orderTotalAdapter,
    QueryBusInterface $queryBus,
    MoneyInterface $money,
    Cart $cart,
    int $orderTotalAmount,
    bool $expected
  ): void {
    //arrange
    $phone = '500500500';
    $address->getPhone()->willReturn($phone);
    $cart->getAccountAddress()->willReturn($address);
    $cart->getTotal()->willReturn($money);
    $money->getAmount()->willReturn($orderTotalAmount);
    $orderTotalAdapter->getTotalValue($orderTotalAmount)->willReturn($orderTotalAmount);
    $paymentLimiterDTO->getCart()->willReturn($cart);
    $payment = $payment->getWrappedObject();
    $paymentGroup->getFirstPaymentWithIntegration(PaymentIntegrationEnum::MOKKA)->willReturn($payment);
    $paymentLimiterDTO->getPaymentGroup()->willReturn($paymentGroup);
    $paymentLimitDataValueObject->clientIsActive()->willReturn(true);
    $paymentLimitDataValueObject->getClientLimitAmount()->willReturn('5666.00');
    $paymentLimitDataValueObject->getClientStatus()->willReturn(PaymentLimitApiCode::INACTIVE);
    $paymentLimitDataValueObject = $paymentLimitDataValueObject->getWrappedObject();
    $queryBus->handle(
      Argument::that(
        static function (PaymentLimitQueryMessage $message) use (
          $phone,
          $payment,
          $paymentLimitDataValueObject
        ) {
          $message->setPaymentLimitDataValueObject($paymentLimitDataValueObject);
          return true;
        }
      )
    )->shouldBeCalledOnce();
    //act/assert
    $this->callOnWrappedObject('shouldExclude', [$paymentLimiterDTO])->shouldBeEqualTo($expected);
  }

test cache i prywatnej metody

  public function it_is_get_data_test(
    ServiceConflictsFinder $serviceConflictsFinder,
    CacheProviderInterface $cacheProvider
  ): void {
    $serviceId = 1;
    $serviceId2 = 2;

    $serviceConflictsFinder->getData($serviceId)->willReturn([2, 3])->shouldBeCalledOnce();
    $serviceConflictsFinder->getData($serviceId2)->willReturn([7, 8])->shouldBeCalledOnce();
    $cacheProvider->load(
      sprintf('service_conflict_data_%s', $serviceId),
      CacheLifetime::HOUR,
      Argument::that(
        function ($serviceId) {
          call_user_func($serviceId);

          return [2, 3];
        }
      )
    )->willReturn([2, 3])->shouldBeCalledOnce();
    $cacheProvider->load(
      sprintf('service_conflict_data_%s', $serviceId2),
      CacheLifetime::HOUR,
      Argument::that(
        function ($serviceId2) {
          call_user_func($serviceId2);

          return [7, 8];
        }
      )
    )->willReturn([7, 8])->shouldBeCalledOnce();

    $this->getDataOfConflictsServices([1, 2])->shouldBe([1 => [2, 3], 2 => [7, 8]]);
  }

php spec wprawdzenie czy metoda rzucza odpowiedni wyjątek

$this->shouldThrow(InvalidArgumentException::class)->during('vote', [$token, new Order(), ['xxx', 'yyy']]);

php spec test formularza

class FastOrderReturnCreatorSpec extends ObjectBehavior
{
  public function it_is_initializable(): void
  {
    $this->shouldHaveType(FastOrderReturnCreator::class);
    $this->shouldBeAnInstanceOf(OrderEditFormInterface::class);
  }

  public function let(
    FormFactoryInterface $formFactory,
    RouterInterface $router
  ): void {
    $this->beConstructedWith($formFactory, $router);
  }

  public function it_creates_form(
    FormFactoryInterface $formFactory,
    RouterInterface $router,
    OrderInterface $order,
    FormInterface $form
  ): void {
    $orderId = 1;
    $url = '/order/fast-order-return/1';

    $order->getId()->willReturn($orderId)->shouldBeCalledOnce();
    $router->generate('enp_enp0026_order_fast_return', ['orderId' => $orderId])->willReturn($url);

    $formFactory->createNamed(
      'order_return',
      FastOrderReturnType::class,
      null,
      [
        'action' => $url,
        'method' => Request::METHOD_PUT,
      ]
    )->willReturn($form);

    $this->createOrderEditForm($order)->shouldBe($form);
  }

php spec tets translatora w symfony

public function it_should_return_true(Order $order, TranslatorInterface $translator): void
  {
    $flagsToBlock = ['xxxx', 'aaaa', 'bbbb'];

    $order->hasFlagByCode('xxxx')->willReturn(false);
    $order->hasFlagByCode('aaaa')->willReturn(false);
    $order->hasFlagByCode('bbbb')->willReturn(false);

    $translator->trans(
      'enp.order.order_quick_return.order_source.error',
      [
        '%flagsToBlock%' => implode(',', $flagsToBlock),
      ],
      'EnpOrderBundle'
    )->willReturn('message');

    $this->beConstructedWith($flagsToBlock, $translator);
    $this->check($order)->shouldReturn(true);
    $this->getErrorMessage()->shouldBe('message');
  }