Szybkie posty

Jeżeli coś jest wartego uwagi a nie jest to materiał na pełnoprawnwgo posta na blogu to będę starać się to umieszczać w tym miejscu.

#ajax #apache #behat #bitbacket #bootstrap #composer #cookies #cqrs #css #css flex #ct8 #curl #docker #doctrine #edukacja #enet #enp sla #filmy #firma #funkcje php #git #google #htaccess #html #inne #javascript #jedzenie #jquery #js/jquery #kawały #krypto #laravel #linux #oop #pdo #php #php wzorce narzędzia #phpmyadmin #phpspec #phpstan #phpstorm #phpunit #podcast #rabbit #redis #seo #soap #sql #symfony #szukanie po stringach w php #twig #virtual host #visual studio code #vue #wamp #windows #wino-nalewki #wyrazenia regularne #wzorce projektowe #xml #xxx #zdjecia #złote myśli
 • Szukasz po tagu: virtual host
 • Ilość rekordów w bazie: 2

vistual host na linuxie

1) skopiowanie domyslango pliku

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/laravel_czat.conf

2) W pliku dodać

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@myapp.com
  ServerName czat.com
  DocumentRoot /var/www/html/laravel_vue_chat/public/

  <Directory /var/www/html/laravel_vue_chat/public/>
    Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
    <FilesMatch \.php$>
      # Change this "proxy:unix:/path/to/fpm.socket"
      # if using a Unix socket
      #SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000"
    </FilesMatch>
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/myapp.com-error.log

  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
  # alert, emerg.
  LogLevel warn
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/myapp.com-access.log combined
</VirtualHost>

3) W pliku :

etc/hosts

dodać czat.com

127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	mord-Inspiron-7520


# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

127.0.0.1 czat.com

4)Odpalić komendy

sudo a2ensite laravel_czat
sudo systemctl reload apache2

 


Dodanie virtual hostu w wampie na windowsie

W pliku:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Plik możesz edytować np notatnikiem uruchamiając go w trybie administatora

Należy dodać adres nowego wirtualnego hostu : 

127.0.0.1 localhost
::1 localhost
127.0.0.1 laravel_7

I w pliku:

C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.39\conf\extra\httpd-vhosts.conf

Dodać:

<VirtualHost *:80>
 ServerName laravel_7
 ServerAlias laravel_7
 DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www/laravel_7/public"
 <Directory "${INSTALL_DIR}/www/laravel_7/public/">
  Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
  AllowOverride All
  Require local
 </Directory>
</VirtualHost>

Po wszystkim restart wampa. Od teraz w przegladarce po adresem laravel_7 bedzie dostępny ten projekt.